See English Version

نحوه کسب دو نمره پایان نامه


نحوه امتیاز بندی چاپ مقاله ی مستخرج از پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد

امتیاز چاپ مقاله برای دانشجویان کارشناسی ارشد

1-  مقالات چاپ شده مستخـرج از پـایـان نامـه در کنفرانس های علمی:

چاپ مقـالات در کنفـرانس های بین المللی  حداکثـر 1 تا 1/5

و ملّی حداکثـر 5/0

منطقـه ای حداکثـر4/0

نمره مقاله :

برای دانشجویان کارشناسی ارشد، حداکثر نمره ای که توسط هیات داوری برای دانشجو در نظر گرفته می شود 18 از 20 است. 2 نمره ی دیگر، به مقاله اختصاص دارد که پس از ارائه مدارک مربوط به پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج شده از پایان نامه  ، بر اساس نوع و درجه مجلات و با نظر شورای پژوهشی اختصاص می یابد.

مهلت ارائه مقاله :

جهت تخصیص نمره به مقاله ، دانشجو موظف است حداکثر 6 ماه پس از دفاع در صورت عدم وجود مشکل نظام وظیفه نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به مقاله ( نسخه نگارش شده مقاله ، نامه پذیرش یا چاپ شده مقاله ) و اخذ تایید استادان راهنما و مدیر گروه در فرم مربوطه اقدام نماید، و سپس فرم را به امور پژوهشی تحویل دهد .

تمدید مهلت ارائه مقاله :

با درخواست دانشجو (تکمیل فرم مربوطه) و با در نظر گرفتن مراحل پیشرفت چاپ یا پذیرش مقاله و کیفیت و نوع مجله و با تایید شورای گروه تخصصی مربوطه و شورای پژوهشی دانشگاه ، این مدت می تواند تا 3 ماه دیگر نیز تمدید شود مشروط بر اینکه از بازه زمانی لغو معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول نگردد و هیچ گونه منعی برای طولانی شدن روند فراغت از تحصیل دانشجو وجود نداشته باشد .

عدم ارائه به موقع مدارک مقاله

بعد از مهلت داده شده ( 6 ماه ) در صورت عـدم ارائه مدارک ، شورای پژوهشی مجاز خواهـــد بود نمره کسب شده در جلسه دفاع را به عنوان نمره نهایی در صورتجلسه دفاع درج نماید و حــوزه پژوهش از پذیرش مــدارکی که احتمالا" بعد از مهلت مقرر توسط دانشجو و یا گروه تخصصی مربوطه ارائه می شود معذور می باشد .

ثبت نمره مقاله :

بررسی دقیق مجله ای که مقاله در آن چاپ شده است یا از آن پذیرش چاپ دریافت کرده است ، بر اساس بخشنامه شماره به عهده شورای پژوهشی هر دانشگاه است و تا زمانی که اعتبار مجله توسط ایشان تایید نشده باشد مجله مورد نظر مورد پذیرش نخواهد بود و دانشجو نخواهد توانست به اعتبار مقاله چاپ شده یا پذیرش شده در آن، فارغ التحصیل شود یا نمرات چاپ مقاله را دریافت نماید . پس از مشخص شدن وضعیت مقاله دانشجو ( ارائه مدارک مربوط به نگارش ، پذیرش یا چاپ مقاله) فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامـــه توسط مدیریت پژوهشی تنظیم و پس از تایید استادان راهنما و مدیر گروه تخصصی ، نمره مربوط به مقاله یا مقالات ارائه شده با توجه به جدول ذیل مشخص و نمره نهایی ( جمع نمره دفاع و مقاله یا ثبت اختراع ) در فرم مربوطه درج می گردد .